CAMPING VALIRA Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la plana web www.campingvalira.com, d’ara endavant “el LLOC WEB”, del qual és titular i propietària és:

  • NOM: Camping Valira, S.L.

  • NRT: L-714688-K

  • DOMICILI: Av. Salou, s/n, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra

  • EMAIL: info@campingvalira.com

Dades

L’accés s al LLOC WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través del LLOC WEB es facilita informació general dels nostres serveis i de la seva contractació.

Limitació de responsabilitat

CAMPING VALIRA, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del LLOC WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de el LLOC WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda al LLOC WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i CAMPING VALIRA, S.L. no garanteix l’absència d’errors en l’accés a el LLOC WEB ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

CAMPING VALIRA, S.L. es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del LLOC WEB, la presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, CAMPING VALIRA, S.L. es reserva el dret de modificar i/o emetre totalment o parcial els continguts del LLOC WEB i restringir-ne l’accés.

En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CAMPING VALIRA, S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al LLOC WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels seus serveis sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L’ús d’aquest LLOC WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el LLOC WEB. Així mateix, CAMPING VALIRA, S.L. no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a el LLOC WEB.

Serveis i productes del lloc web

El LLOC WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-li l'accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que CAMPING VALIRA, S.L. no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre CAMPING VALIRA, S.L. i els titulars dels portals enllaçats. CAMPING VALIRA, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de el LLOC WEB.

A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant el LLOC WEB es realitza única i exclusivament entre l'usuari i els tercers.

L'usuari accepta que CAMPING VALIRA, S.L. no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats per mitjà de el LLOC WEB.

L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es realitzi dels productes i aplicacions.

Tanmateix, es prohibeix l'ús del LLOC WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors del LLOC WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del LLOC WEB com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per el LLOC WEB en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

Protecció de dades personals i cookies

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a CAMPING VALIRA, S.L. serà tractat per el mateix amb les següents finalitats:

  • Enviament d’informació general, ofertes i/o promocions sobre Camping Valira per mitjà de correu electrònic.

  • Atendre consultes o sol·licituds d’informació dels serveis oferts.

  • Gestionar la relació entre les parts en quan a la contractació de serveis.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, CAMPING VALIRA, S.L. li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts per l’esmentada normativa.

Li informem que aquest lloc web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes en el següent enllaç [Política de cookies].

Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç [Política de privacitat].

Propietat intelectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen al LLOC WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc. ) , així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de CAMPING VALIRA, S.L., o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de CAMPING VALIRA, S.L.

L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis del LLOC WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de CAMPING VALIRA, S.L. o del tercer titular dels drets, si s'escau.

Els usuaris del LLOC WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.

Queda absolutament prohibit l'ús del LLOC WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.

Acceptació

L'ús del LLOC WEB implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al LLOC WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del LLOC WEB.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.

Darrera actualització a desembre de 2022.